steigerhoutenmeubelen-dejutter
Zuiderdiep 42
9523 TG Drouwenermond 

info@steigerhoutenmeubelen-dejutter.nl 

 

 

winkelwagen

Je hebt 0 artikelen in je winkelwagen.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSHOP OP INTERNET
De Jutter., gevestigd te Drouwenermond (Drenthe) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 01124247


DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DIENEN ZORGVULDIG TE WORDEN DOORGELEZEN.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN VAN DE JUTTER ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING.
ZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN PLICHTEN


Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
’ De Jutter’: De Jutter., gevestigd te Drouwenermond (Drenthe) aan het adres Zuiderdiep 42.;
’Klant’: elke contractspartij met wie De Jutter via internet een overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat;
’Dienst(en)’: de ingevolge de tussen De Jutter en de klant gesloten overeenkomst door
De Jutter te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;
’Aanbod’: elk door De Jutter aan de klant via elektronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel
hetwelk als doel heeft het sluiten van een overeenkomst;
’Overeenkomst’: elke tussen De Jutter en een klant gemaakte afspraak via elektronische en/of digitale weg (e-mail) op grond waarvan
De Jutter gehouden is één of meer diensten te leveren;
’Algemene Voorwaarden’: de onderhavige door De Jutter gehanteerde algemene voorwaarden voor de webshop op internet;
‘Inlogcode’: een combinatie van mailadres en wachtwoord of andere code die door een klant wordt gebruikt om zich te identificeren
en in te loggen.

Algemeen
2.1
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord-
van elke tussen De Jutter en de klant te sluiten en/of gesloten overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2
Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen
De Jutter en de klant zijn overeengekomen.

2.3
Ingeval één of meer van de bepalingen van de algemene voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn
dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Aanbiedingen
3.1
Alle door De Jutter gedane aanbiedingen, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,etc. gelden slechts bij benadering.
Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.3
Door De Jutter verstrekte prijslijsten etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.


Opdracht
4.1
De klant is ten opzichte van De Jutter volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht.
Een gedane opdracht bindt de klant.


Totstandkoming van overeenkomsten
5.1
Een overeenkomst komt tot stand nadat De Jutter een opdracht per e-mail heeft bevestigd of nadat
De Jutter met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,
tenzij de klant daartegen binnen 24 uur schriftelijk bezwaar maakt.

5.2
Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden De Jutter slechts voor zover zij door
De Jutter schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

Prijzen
6.1
Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW en andere heffingen welke
van overheidswege worden opgelegd als ook inclusief kosten van verzending.

6.2
De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc.
In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is De Jutter gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen,
ongeacht of de wijziging voor De Jutter al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.


Betaling
7.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door een wijze zoals door
De Jutter aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

7.2
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

7.3
Al hetgeen de klant betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens
tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.4
Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,
zal de klant van rechtswege in verzuim zijn en heeft De Jutter, onverminderd haar overige toekomende rechten,
het recht te hare keuze aan de klant over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen,
uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente.
Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening.
Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant.
De hoogte van de aan De Jutter verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom,
met een minimum van € 225,-.

Eigendomsvoorbehoud
8.1
Alle geleverde zaken blijven eigendom van De Jutter totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende
uit de overeenkomst heeft voldaan.

8.2
De klant mist het recht de door De Jutter geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven
totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

8.3
In geval de klant enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met De Jutter, in het bijzonder de betalingsverplichting,
niet of niet volledig nakomt, is De Jutter gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen,
in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden,
onverminderd het recht van De Jutter tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

8.4
De klant is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken,
zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.5
De klant is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij De Jutter berust afgescheiden te bewaren
dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

8.6
Voorts is de klant gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven
op verzoek van De Jutter.

Termijn en levering
9.1
Alle door De Jutter genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens
en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan De Jutter bekend waren.
Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

9.2
Overschrijding van de door De Jutter opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht
op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel
een daarmee samenhangende overeenkomst.

9.3
Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden,
mag De Jutter de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen,
totdat de Klant aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.
Ingeval van deelleveringen is De Jutter gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

9.4
Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de klant beschikbaar zijn,
doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

9.5
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn.
Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan,
over op de klant.

Transport
10.1
De Jutter bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke.
Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de klant.
De Jutter is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten indien en voor zover De Jutter zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Reclame
11.1
De klant is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken.
Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door
De Jutter slechts in behandeling genomen indien zij binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan De Jutter kenbaar zijn gemaakt,
onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken
en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van het bestelnummer.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

11.2
Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer
algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.


Herroepingsrecht
12.1
De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
De klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen
van zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken,
of andere gepersonifieerde producten.

12.2
De klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht indien de producten compleet,
onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.
De retourzending dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van De Jutter te zijn.
De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij de klant.  

12.3
Indien de klant van het herroepingrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt,
dan draagt De Jutter zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de klant betaalde aankoopbedrag.

Garantie
13.1
De garantie met betrekking tot de door De Jutter geleverde zaken (steigerhouten meubelen bij normaal gebruik 1 jaar garantie)
en voor de buitenkookproduten  beperkt dit zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan,
tot de door de fabrikant toegekende garantie.

13.2
Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

Aansprakelijkheid

14.0

De Jutter stelt alles in het werk om roestbestendige materialen
en lak die tegen hoge temperaturen bestand is op metalen oppervlakken te gebruiken.

Metalen materialen en beschermende deklagen kunnen echter worden aangetast door diverse oppervlaktekrassen
of blootstelling aan stoffen en omstandigheden waarover wij geen controle heeft.
Chloor, industriële dampen, chemicaliën, kunstmest, extreme vochtigheid, pesticiden voor het gazon
en zout zijn enkele van de stoffen die lak en finish op metalen deklagen kunnen aantasten.
Om deze redenen worden door de garantie op metalen, roestvrij stalen en gietijzeren onderdelen
GEEN ROEST, OXIDATIE, VERVAGING of andere ONVOLKOMENHEDEN GEDEKT tenzij deze ook leiden
tot verlies van structurele integriteit of defecten van deze onderdelen van de merken.

C OPGELET: Plaats een Envirofit stove niet rechtstreeks op of in de buurt van een brandbaar
  oppervlak, plankenvloer, tafel of andere ondergrond zonder een andere vuurvaste barrière te gebruiken,
  aangezien dit de garantie tenietdoet en wij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor alle hieruit
  voortvloeiende directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade afwijst.

D WAT NIET IS GEDEKT: De garantie is gebaseerd op normaal en redelijk huishoudelijk gebruik en onderhoud van onze merken.
  Commercieel gebruik en dergelijke toepassingen zijn uitgesloten van de garantie.
  Dit geldt ook voor dealers die onze merken doorverkopen aan bedrijven in de breedste zin des woords.
  De garantie is niet van toepassing op bijkomende of onvoorziene schade
  of voor schade veroorzaakt door: vervoer; laten vallen; verkeerde montage; onjuiste ondersteuning, onbrandbaar oppervlak
  onder de basis; commercieel gebruik; wijzigingen; veranderingen; nalatigheid; misbruik; onjuiste verzorging;
  gevaren op de weg; normale en redelijke slijtage; of natuurrampen.
  Roestvorming: De fabrikanten doen er alles aan om roestvorming van gecoate of geemailleerde artikelen te voorkomen voor bepaalde tijd.
  Echter vuur, extreme hitte, vocht of een combinatie hiervan kunnen de beschermlaag aantasten.
  De Jutter heeft altijd gebruikte producten staan die gelden als referentie bij geschil.

E De garantie is niet van toepassing op krassen, deuken, haarscheurtjes,
  het ontstaan van kleine cosmetische veranderingen tijdens het gebruik.
14.1
De Jutter is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken
aan geleverde goederen of diensten of door het niet,
niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten,
behoudens ingeval van opzet of grove schuld van De Jutter.
Iedere aansprakelijkheid voor gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan,
daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2
Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik,
of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door De Jutter geleverde goederen, is De Jutter niet aansprakelijk.

14.3
De klant vrijwaart De Jutter en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade,
welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door De Jutter geleverde,
tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van De Jutter en/of door haar ingeschakelde derden.

14.4
De aansprakelijkheid van De Jutter uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt
tot het factuurbedrag van de overeenkomst inclusief BTW.

14.5
Eventuele aanspraken van klant dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij De Jutter te worden ingediend,
bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Ontbinding/ opschorting
15.1
De klant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. De klant enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
b. De Jutter goede gronden heeft te vrezen dat de klant in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet
aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning
gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de klant zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat,
dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. van overlijden.

15.2
De Jutter is in de 15.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten,
zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding,
en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Klant en/of
b. enig door de klant aan De Jutter verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Recht en forumkeuze
16.1
Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2
Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering worden beslecht door de bevoegde rechter.